Succesvol procesmanagement

Het realiseren van grote projecten in de leefomgeving is voor de overheid een ingewikkelde zaak. Er moet rekening worden gehouden met alle noodzakelijke kennis die intern en extern beschikbaar is, de bestuurlijke verantwoording en een zorgvuldige besluitvorming. Ook moeten alle relevante belangen van betrokkenen zijn afgewogen. Vervolgens zijn op de besluiten is een veelheid van wettelijke regels en procedures van toepassing, waartegen beroep mogelijk is bij de bestuursrechter.

Enkele Succesfactoren

Binnen de eigen organisatie is soms meer relevante kennis aanwezig dan via de vertegenwoordiger in de projectgroep beschikbaar komt. Daarnaast beschikken maatschappelijke organisaties en betrokken bewoners en bedrijven veelal over kennis die een andere kijk op projectdoelen, randvoorwaarden en uitgangspunten bieden. Door middel van brainstorms, werkconferenties en thema gerichte workshops kunnen de relevante kennisbronnen door de projectorganisatie worden benut.
Grote projecten hebben een lange doorlooptijd, waardoor zij te maken krijgen met schuivende panelen. De maatschappelijke omgeving verandert, de wetgeving, de bestuurlijke verhoudingen en, niet de onbelangrijkste, de kennis zelf.
Een regelmatig overzicht van kansen en risico’s biedt aan de projectorganisatie de mogelijkheid om tijdig te anticiperen. Het is belangrijk dat de neutraliteit en onafhankelijkheid van deze inventarisatie is gewaarborgd, omdat anders het gevaar bestaat van een tunnelvisie, waardoor de veranderingen verkeerd worden geïnterpreteerd.
Adviesbureau’s werken volgens de ISO-kwaliteitsnormen. Daarmee garanderen zij dat de juiste interne kennis en de juiste kwaliteitscontroles zijn uitgevoerd. Voor sommige ingrepen in de leefomgeving wordt volgens de jurisprudentie geeisd dat de overheid de “best beschikbare kennis” gebruikt bij haar afwegingen. Daarom kan het van cruciaal belang zijn om in de afromnding van grote kennisstudies, zoals MER en MKBA, second opinions te laten doen over de toegepaste kennis en de validering van de conclusies. Juist top-wetenschappers kunnen deze kennis aanreiken.
Bij de afronding van besluiten over grote projecten worden criteria gebruikt op basis waarvan een project wel of niet aan de eisen voldoet. Kan het wel of niet volgens de EHS, de Natuurwetgeving, de Luchtkwaliteitseisen etc? Er is een grotere vrijheid voor bevoegde bestuursorganen om een besluit te nemen dan men veronderstelt, mits dit is vastgelegd in vastgestelde besluiten. Is dat niet het geval dan wordt door de bestuursrechter een nieuwe onderbouwing gevraagd en moet de procedure opnieuw gestart worden. Het is dan ook belangrijk te toetsen of juist de toetsingscriteria zelf grondig zijn onderbouwd en de juiste maatstaf zijn voor het beoordelen van het effect.
De krappe ruimte vraagt om een goede afstemming van creativiteit en kwaliteit.
De krappe ruimte vraagt om een goede afstemming van creativiteit en kwaliteit.
Zorgvuldige inpassing leidt tot goede ruimtelijke ordening.
Zorgvuldige inpassing leidt tot goede ruimtelijke ordening.
Samen werken aan veiligheid, natuur en economie over de grenzen heen.
Samen werken aan veiligheid, natuur en economie over de grenzen heen.
FTT Procesontwikkeling B.V. | Boterbloemstraat 71 | 1032 LV Amsterdam | T 06-51406591